Reklamace

Cílem naší fotolaboratoře je poskytování služeb a dodávání výrobků v nejvyšší kvalitě. Dojde-li však k nějakému pochybení, uplatněte prosím svoji reklamaci co nejrychleji. Vaši reklamaci v posoudíme a pokusíme se ji vyřešit v co nejkratším termínu k oboustranné spokojenosti. Reklamace se řídí platným zněním Občanského zákoníku a výše zveřejněných obchodních podmínek na webových stránkách www.fotografie-online.cz

 
Pokud Vám přijde zásilka a je dle vašeho posouzení poškozena (třeba i částečně) zvenčí (pomačkané,potrhané balení, zásadně poničený obal atp. je třeba tuto skutečnost reklamovat u dopravce, kterého jste si zvolili při zadávání zakázky. Zakázku reklamujte ihned, nejdéle však do 3 dnů. Uvádějte prosím:

- hodnotu poškozeného zboží dle přiloženého dokladu (může být i částečná - pokud se poškodí např. hrneček s fotografií ale ostatní
  objednané zboží je v pořádku)
- nezapomeňte do škody započítat také manipulační (transférový) poplatek, který je Vám při výrobě vždy účtován
- připočítejte poštovné


O reklamaci nás prosím informujte. Reklamované, poškozené zboží Vám  zašleme znovu.

V případě, že poškození zjistíte až po rozbalení, prosíme o dokumentaci (optimálně foto) stávajícího stavu. Bude posouzeno s dokumentací při odeslání a poté rozhodnuto o oprávněnosti této reklamace.
 
Kontakty k reklamacím:
 
telefon:           603 432 430  -  v pracovní dny  PO až ČT 8-16.30, PÁ 8-16.00
e-mail  :          fotovidrna@gmail.com 

 
Pro ty, kteří neradi čtou uvádíme alespoň základní zpracovatelské informace
 
Základní informace
V případě ztráty zakázky zpracovatel ručí maximálně do výše hodnoty zaslaného materiálu. V případě zaslání paměťového média či filmu zpracovatel neodpovídá za poškození, které nastalo před jejím předáním ke zpracování, či bylo-li zjištěno poškození až při jejím zpracování. Zákazník se zavazuje vyzvednout si a zaplatit zhotovenou zakázku na provozovně nebo přijmout zakázku od dopravce. 

Vyšší moc.
Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která nám zabrání v plnění smluvních závazků, máme právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od kupní smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě neodpovídáme. Vyšší mocí se rozumí doložitelné okolnosti zvláštní povahy, které nám brání, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být námi odvráceny.

Vlastnosti zhotovené zakázky, které nemohou být předmětem reklamace:
Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části zakázky, v případě, že zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé gramáže papíru, různé druhy papíru, různé tiskové techniky) nelze zaručit 100% barevnou shodu mezi takovými materiály.
Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografi í), nemůže být předmětem reklamace. 

Závěrečná ustanovení 
Smyslem tohoto reklamačního řádu je zajistit, aby zákazník nebyl na svých právech poškozen. Toho lze dosáhnout za předpokladu, že reklamační požadavky budou uplatněny včas, včetně poskytnutí potřebné součinnosti obou smluvních stran.
Zákazník zároveň vždy ručí za to, že při zadání fotografické zakázky nejsou a nebudou při jejím zpracování porušena autorská práva.