Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A INFORMACE

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, objednávky a potvrzení objednávek (fotografických zakázek) firmou Iva Vidrnová, se sídlem Funkeho 911, 280 00 Kolín 2, IČ 46389890 (dále jen zhotovitel) smluv mezi dodavatelem (zhotovitelem) a (zákazníkem). Tyto obchodní podmínky jsou jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věcí na zakázku za předpokladu, že mezi zhotovitelem a objednávajícím nedojde k písemnému zrušení, nebo změně těchto podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na webových stránkách www.fotografie-online.cz a také v sídle společnosti, na výše uvedené adrese.

Při uzavírání smluv (fotografických zakázek) se vychází ze skutečnosti, že objednavatel (dále jen zákazník) je s těmito "Obchodními podmínkami" řádně seznámen.

K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě osobní nebo písemné objednávky předané zákazníkem u zhotovitele na provozovně (viz výše uvedená adresa), dále prostřednictvím internetové fotosběrny www.fotografie-online.cz ale i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
Podstatnou náležitostí smlouvy je předmět plnění, cena, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku denně aktualizovaných cen, včetně termínu a způsobu plnění, který je vždy součástí těchto "Obchodních podmínek" a je zveřejněn na webových stránkách  www.fotografie-online.cz

Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou a provedením foto-služby, (zakázky) která je přesně specifikována v objednávce nebo smlouvě popřípadě potvrzené objednávce zhotovitelem. Určení předmětu zakázky musí být jednoznačné, přesné a určité. Musí také odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, dobu dodání a způsob předání zakázky. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.  Pokud se zákazník se zhotovitelem nedohodnou jinak (vždy písemně), zhotovitel provede zakázku v souladu s jeho nabídkou, platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

Zhotovitel nabízí kompletní portfolio zhotovení fotografií spolu s výrobou potištěných fotodárků. Rozměr fotografií a ořez digitálních fotografií (přizpůsobení stran) je dáno internetovou objednávkou. U produktů jako jsou potištěné fotodárky či kalendáře, musí být zadání zakázky vždy kompletní a zcela jednoznačné a přesné.

Technické informace pro zpracování a zadávání Vašich zakázek naleznete   ZDE

Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat

Zákazník (objednávající) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro potřeby firmy Iva Vidrnová (fotografie-online.cz). Veškerá osobní data, uvedená do objednávky při zadávání zakázky slouží pouze pro řádné doručení objednaného zboží. Současně souhlasí se zasíláním informací obchodního charakteru. V případě technických informací spojených s provozem aplikace není výše uvedené pravidlo závazné.Použití a zpracování zákazníkem poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně (vč. e-mailu) požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Autorská práva

Zhotovitel u řádně zadaných zakázek předpokládá, že zákazník (objednatel,zadavatel) vlastní autorská práva k pořízeným fotografiím, popř. vlastní souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů, nebo předmětů. Objednavatel (zákazník) vždy odpovídá a nese následky porušení autorských práv u sjednané zakázky. 

Příjem zakázek

Zakázky jsou přijímány ke zpracování pouze na základě těchto zveřejněných obchodních podmínek a informací. Je-li zákazníkem zaslána či objednána zakázka ke zpracování, zákazník souhlasí s těmito podmínkami v plném znění. Fotolaboratoř (zhotovitel) převezme zakázku ke zpracování pouze za předpokladu, že zákazník nemá vůči zhotoviteli (fotolaboratoři) žádné závazky. V případě jejich existence má zhotovitel (fotolaboratoř) právo zakázku odmítnout do doby vyřešení celé záležitosti.

UPOZORNĚNÍ :
Objevíme-li při zpracování Vaší zakázky chyby, či poškození Vámi dodaných dat, které zabraňují dalšímu zpracování nebo dokončení zakázky, je automaticky prodloužena dodací lhůta o dobu, kterou zhotovitel potřebuje pro dodání funkčních dat od objednatele, poku se obě strany nedohodnou jinak. Pokud však objednatel trvá na zhotovení zakázky i přes upozornění zhotovitele, je nutno tuto skutečnost potvrdit písemnou formou. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může po upozornění na nedostatky bránící bezproblémovému a kvalitnímu zpracování objednávky od smlouvy odstoupit a rovněž bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá za žádné nedostatky v datech, jakými jsou např. nekompatabilní obrazové formáty, gramatické chyby, nevhodně dlouhé názvy souborů s českou diaktrikou, nevhodné či chybějící spady, ořezy atp.

Technické informace pro zpracování a zadávání Vašich zakázek naleznete  ZDE

Zpracování zakázky           

Zhotovitel může odmítnout zakázku, nebo její část, pokud by byla v rozporu s dobrými mravy a běžnými pravidly morálky zjistí-li například, že zakázka obsahuje pornografický obsah a to včetně dětské, propagaci fašismu, násilí na lidech či zvířatech a další atp. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout zakázku, která obsahuje nedostatečné nebo neúplné údaje o zákazníkovi a nebo není učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami.
Zhotovitel není zodpovědný za kvalitu zasílaných dat ke zpracování. Například nedostatečné rozlišení, špatné barevné podání, neostrost - nejsou důvodem pro reklamaci. (Příčinou může být špatné nastavení fotopřístroje,či špatná úprava v grafickém editoru, nebo např. obrazový soubor ze starších mobilních telefonů)  Zhotovitel zakázku zpracovává vždy v co nejlepší kvalitě a to dle parametů zaslaného původního souboru.


Ceny za zhotovení zakázky se vždy řídí zveřejněným ceníkem na webových stránkách  www.fotografie-online.cz
 a v případě, že jsou zaslány ke zpracování poštou např. filmy, diapozitivy, nebo videokazety k digitalizaci, řídí se ceníkem uveřejněným na webových stránkách. Případné akční cenové nabídky jsou platné vždy po dobu konání jednotlivých akcí a vztahují se na ně podmínky k této akci vyhlášené. Zákazník bere na vědomí, že zakázky placené na webu www.fotografie-online.cz - platební kartou, jsou realizovány přes platební bránu COMGATE


Termín zhotovení zakázky, dodací lhůty

Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku obvykle nejpozději do 2. pracovního dne za předpokladu, že je zboží, či objednaný materiál skladem. Ve výjimečných případech (jako jsou revize výrobního zařízení, údržba či oprava strojního vybavení ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, materiál nebo nepředpokládaný objem zakázek v rámci námi vyhlášených akcí či prostoj způsobený zásahem vyšší moci) může dojít k prodloužení uvedené doby na zpracování. Služby dopravců nejsme schopni nijak ovlivnit, proto opožděná zásilka není důvodem k jejímu nepřevzetí nebo požadavku na slevu.

Záruční doba, reklamace

Na zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:
mechanickým poškozením a opotřebením, či neodborným použitím
živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
světelnými a teplotními vlivy
- mechanickým poškozením a opotřebením


Pokud Vám zásilka přijde poškozena dopravou, je třeba ji řešit u patřičného dopravce, t.j. Česká pošta a DPD Reklamaci řešte prosím ihned po obdržení zásilky, optimálně do 3 dnů. V reklamačním protokolu uveďte požadavek na náhradu škody, t.j. hodnotu poničeného zboží (pokud jsou například při zaslání 10 ks fotografí formátu 30x45cm v ceně X,-Kč poškozeny 4ks uplatňujete 4x X,- Kč + manipulační /transferový/ poplatek,který je vždy započítáván při výrobě, dále částka poštovného za danou zásilku. Prosíme o informace k proběhlé reklamaci a poškozená zásilka, nebo její část Vám bude v nejkratším možném termínu zaslána znovu. Reklamace zakázek se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zhotovené zakázky (plnění) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě online služby  www.fotografie-online.cz možné a to z důvodu zákonné vyjímky ve smyslu § 1837 písm. d) OZ, která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Předmětem reklamace také nemohou být záležitosti vlastního vkusu, nebo osobního cítění kterým je např. barevné podání či odstín fotografií, popřípadě výřez či rámeček atp. Reklamaci je třeba uplatnit písemně v zákoné lhůtě a to co nejdříve po zjištění závady, od doručení, doporučeným psaním, spolu s reklamovaným zbožím s původními doklady k zakázce (potvrzení objednávky)  Pokud to situace vyžaduje, je nutno dodat též původní obrazová data. (Nutno pro případné předělání zakázky) Upozorňujeme, že reklamace zasílané na dobírku nebudou přijaty.

Expediční náklady

Expediční (dopravní) náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme. Náklady na přepravu hradíme rovněž v případě uznané reklamace.

Ujednání digitálních služeb

Za ztrátu nebo poškození dat které nastanou v průběhu elektronického přenosu nepřebíráme žádné záruky. (Více v odstavci "Ochrana osobních údajů a zabezpečení dat")  Data ke zpracování přijímáme ke zpracování ve formátech - jpg,tiff,bmp a to až do maximální velikosti 50MB na 1 fotografii (obrazový soubor)  V případě že chcete ke zpracování zaslat větší soubor, využijte služeb našeho FTP serveru. Pokud nebude objednatel respektovat tuto podmínku, vyhrazuje si zhotovitel právo odmítnout zakázku ke zpracování. Zhotovitel nenese odpovědnost za stoprocentně přesné barevné podání s dodanými daty ke zpracování. Zhotovitel (fotolaboratoř) si vymiňuje právo zasáhnout do dodaných dat a upravit a vylepšit barvu, jas kontrast či hustotu těchto souborů pro co nejvěrnější barevné podání. Upozorňujeme naše zákazníky (objednávající), že u výrobků (např.fotodárků z různých materiálů), které jsou zhotovovány fotopotiskem dat z  vašich fotografií, kde se nejedná o klasickou papírovou fotografii, nelze ani při použití nejnovějších tiskových technologií zabránit rozdílům v barevném podání ve srovnání s klasickou fotografií. Tyto barevné odchylky nejsou považovány za vady a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

Ceny


Ceny uvedené v cenících jednotlivých položek ceníku jsou cenami konečnými. Neobsahují cenu za zvolenou dopravu (je uvedena zvlášť) a manipulační poplatek tzv. transfer. Ceny jsou uvedeny v Kč

Upozornění pro naše zákazníky :
Platba dobírkou je velmi oblíbená, ale je možné ji uskutečnit pouze zaregistrovaným klientům. Nelze ji tedy zvolit,pokud jste u nás poprvé a nejste registrováni.
Děkujeme za pochopení. 


 

Upozornění:
Ve výjimečných případech (např. revize, údržba či oprava výrobních strojů ve fotolaboratoři, prostoje způsobené čekáním na náhradní díly, nadměrný, nepředpokládaný objem zakázek v rámci nejrůznějších akcí) může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování. Rovněž výkony dopravců, nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy.